Политика за използване на cookies

Ние използваме cookies, за да осигурим най-доброто преживяване на нашата страница. Ако продължите без да променяте настройките си, ще получавате cookies. Можете да промените настройките си по всяко време.

Продължете
 
 
 

Евроскола

До 4 ноември октомври тече регистрацията за състезание „Евроскола“ за областите Велико Търново, Габрово и Ловеч

Информационното бюро на Европейския парламент в България организира регионално състезание „Евроскола“ за средни училища от областите Велико Търново, Габрово и Ловеч. Състезанието ще се проведе в гр. Габрово на 19 ноември 2016 г. Отборите, класирани на първите места, ще получат дати за участие за своите училища в програма „Евроскола“ в гр. Страсбург (Франция) през 2017 г. Училищата от трите области, които желаят да вземат участие в състезанието, трябва да заявят това до 12:00 часа на 4 ноември 2016 г.

 .

Обща информация за конкурса Евроскола

Европейският съюз, неговата роля, организация и място в света предопределят бъдещето на неговите граждани и особено възможностите за развитие на младите в него. Днес е по-важно от всякога младите хора от европейските страни не само да познават, но и да са въвлечени в процеса на вземане на решения, в избора и отговорностите, което ще ги направи част от демократичния живот на Европа. Опитвайки се да вземат важни решения за своя собствен живот, в търсенето на личната си посока, те трябва да участват в европейския дебат и да изпитат "на живо" уникалността и многообразието на това да си гражданин на ЕС.

 .

Програмата "Евроскола" има за цел да насърчава най-младите европейци да опознаят Европейския парламент, да се "включат" чрез симулирани заседания в работата му и дори да "гласуват" неговите резолюции. Чрез нея ученици от училища във всички страни-членки на ЕС прекарват 1 ден в Европейския парламент в Страсбург, където участват в симулация на неговата работа, разискват и разиграват гласуване по въпроси от интерес за Европейския съюз в рамките на "Младежкия европейски парламент".

По време на своя парламентарен ден в Страсбург около 500 европейски ученици участват в "заседания на комисиите" и в "пленарни заседания", разискват и гласуват резолюции, като разискванията се водят основно на френски и английски език.  От мига, в който пристигнат в ЕП в Страсбург, учениците престават да представляват своето училище, а стават част от многоезичните работни групи, сблъскват се с многообразието на различните етнически и лингвистични особености. Чрез необикновения урок на този ден се подкрепя европейското гражданско образование и с дължимото уважение към културните и езиковите различия между държавите-членки, се допринася за развитието на европейско съзнание.

 
 .

Денят на "Евроскола" преминава по следния начин:

 
 .
 .

Регионални състезания в България за подбор на български училища, които да участват в «Евроскола» в Страсбург

Подборът на училищата, които да участват в програмата „Евроскола“ на Европейския парламент в Страсбург се извършва на регионалните състезания, организирани периодично от Информационното бюро на ЕП в България.

Пътуването до Страсбург и нощувките там се организират от самото училище, а финансовата помощ от страна на ЕП, предвидена в неговия бюджет за всяка група, се изплаща или на място в Страсбург или по банков път. Групата на всяко училище трябва да се състои от максимум 24 ученици и 2 придружаващи преподаватели.

Всички подробности за финансовата помощ и участието на училището в „Евроскола“ в Страсбург се изпращат от организаторите в Страсбург директно на всяко училище участник с обикновена пощенска кореспонденция.

Следете нашия сайт www.europarl.bg, където публикуваме обявите за следващите регионални състезания, техния регламент и сроковете за регистрация.

 .

Общи правила за провеждане на регионално състезание «Евроскола» в България (правилата се адаптират към организационните изисквания на всяко отделно регионално състезание и се изпращат при публикуването на обявата за него)

В състезанието могат да участват ученици в гимназиален курс на образование на възраст 16—18 години (16-те години могат да се навършват до края на текущата година).

Отборите се състоят от 5-ма ученици, чието участие се координира от един учител. Разрешено е отборите да разполагат с резерви. Преподавателите, както и евентуалните резерви, не се допускат до участие в подготовката и представянето на учениците в деня на състезанието.

Общи условия за участие в регионалното състезание „Eвроскола“

За да може даден отбор да бъде допуснат до регионалното състезание, е необходимо към момента на подаване на заявката му за участие същият или друг отбор от даденото училище да не е участвал в програма „Евроскола“ на ЕП в Страсбург, Франция през последните 24 календарни месеца, както и да не е участвал или да не му предстои участие в годината, през която се организира регионалното състезание.

Подаването на кандидатурата се осъществява по следния начин:

–  Директорът на училището, което желае да участва в регионалното състезание, изпраща заявка в свободен текст по имейл на epsofia@europarl.europa.eu;

–  В заявката (съответно в изпратения имейл) трябва да бъдат посочени имената на учениците, които ще съставляват отбора на училището, името и телефон за връзка на придружаващия преподавател, както и имената на евентуалните резерви, ако има такива;

–  Ако отборът на даденото училище ще извърши транспортни разходи, за да достигне до града, в който се провежда регионалното състезание, то в същия имейл трябва да бъдат посочени и описани вида транспортна услуга (влак, автобус, или друго), както и нейната цена в двете посоки. Информационното бюро на Европейския парламент ще възстанови направените разходи на база на показаните разходооправдателни документи (фактура) за титулярния отбор и придружаващия преподавател.

За участие в регионалното състезание ще бъдат допуснати първите 12 записали се училища по реда на получаването на заявките им по електронната поща.

В деня на състезанието

В деня на състезанието участниците пристигат на указаното място най-малко 15 минути преди обявеното официално начало на надпреварата. Отборите ще бъдат разделени на групи в зависимост от броя на заявилите участие и всеки от тях ще тегли жребий за въпроса, който ще представи.

Въпросите ще бъдат по актуални теми от национален и европейски интерес. Темите за подготовка ще намерите в прикачения файл и в секция „За младите“ на сайта на Информационното бюро на ЕП: http://www.europarl.bg.

Всеки отбор разполага с 30 минути за подготовка за представянето по изтеглената тема. Не е необходимо и не се очаква от учениците да са подготвили предварително конспект или презентация по темата, която ще представят. Насърчава се и представянето на лична позиция. Не се допуска намеса на учителите.

Препоръчваме учениците предварително да се запознаят със структурата на Европейския парламент, с основните политически групи и политически семейства в него, как се избират членовете на ЕП, кои са българските членове на Парламента. Информация по въпроса и връзки към множество източници може да намерите на адрес: http://www.europarl.bg.

След изтичане на времето за подготовка всеки отбор представя пред журито изтеглената по-рано тема на български език за не повече от 5 минути, а в последствие прави и нейно кратко резюме (не повече от 2 минути) на един от трите работни европейски езици — английски, френски или немски. Отборите сами определят начина на представяне: заедно или чрез излъчен(и) от отбора представител(и). Следва размяна на въпроси и отговори с журито. Всяко представяне, включително и сесията с въпроси и отговори, продължава не повече от 15 минути. Не се препоръчва четене по време на представянето на основната теза и резюмето на чужд език.

По време на представянето журито оценява уменията на състезателите въз основа на няколко критерия – познаване и интерпретация на фактите, умение за извеждане на теза и доказателство, креативно мислене, презентационни и комуникационни умения, работа в екип. Доброто владеене на един от трите работни европейски езици – английски, френски или немски – е измежду главните условия за участието на училищата в програмата „Евроскола“ в Страсбург. Затова е препоръчително учениците, които ще пътуват за участие в програмата, да владеят добре един от тях.

Жури в най-малко тричленен състав определя победителите. По правило то се ръководи от г-н Теодор Стойчев, ръководител на Информационното бюро на ЕП в България. Решението на журито е окончателно.

Отборите, които бъдат обявени за победители в рамките на състезанието, получават дати за участие за своите училища в програма „Евроскола“ в Страсбург през следващите няколко месеца. Победителите печелят възможност за участие не само за себе си, а за група от максимум 24 ученици и 2 придружаващи преподаватели.

Допълнителна информация

На отборите (5 ученици + 1 придружаващ преподавател) от училища, намиращи се извън града на провеждане на състезанието, Информационното бюро на Европейския парламент в България възстановява (а не поема предварително) транспортните разходи. В дните след състезанието всяко училище предоставя на Информационното бюро на ЕП фактурата (на името на училището) за закупените билети (или нейно копие) и възстановяването се извършва в следващите дни по банков път по сметката на училището. Не се приемат касови бележки и фактури за изразходвано гориво.

Ако се налага наемане на микробус или се използва автобусът на училището, към фактурата училището прилага обяснителна записка за фактурираната сума – в тези случаи всяко училище трябва да се свърже с Информационното бюро предварително. Лице за контакт: Мила Коралова; тел.: 02 985 35 45; имейл: epsofia@europarl.europa.eu.

Не се възстановяват транспортни и/или други разходи на резерви и придружаващи лица, различни от членовете на отбора и техния придружаващ преподавател. За всякакви въпроси относно възстановяването на транспортните разходи молим своевременно и преди закупуването на билетите да се обръщате към Мила Коралова.

В деня на състезанието за всички участници са осигурени вода, други безалкохолни напитки (при възможност) и обяд на място.